Gemeenteraad 2018-2022

Zeker PvdA.

De PvdA in de gemeente Emmen wil dat onze gemeente sociaal, leefbaar en veilig blijft en aandacht heeft voor de kwetsbaren in de samenleving. Er is zeker nog werk aan de winkel. Ook in onze gemeente komen eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit voor. Nog steeds groeien er kinderen op in armoede. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. De PvdA wil een solidaire samenleving, waarbij de omstandigheden waarin je leeft of opgroeit niet mogen leiden tot achterstanden. Mensen moeten invloed hebben op hun eigen leven en hun omgeving en de kans krijgen om mee te doen. Bovenal moeten mensen zich veilig en comfortabel voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Ruimte voor investeringen.
Nu de economie weer aantrekt en er weer ruimte is om te investeren in ontwikkeling en verbetering wil de PvdA in de gemeente Emmen volop aan de bak om onze gemeente een fijne omgeving te laten blijven om te wonen en te werken. De PvdA in de gemeente Emmen ziet voldoende kansen voor de gemeente en haar inwoners. Iedereen moet in staat worden gesteld die kansen te benutten.

De uitdagingen voor de komende jaren zijn volop aanwezig. Werk, inkomen, onderwijs, huisvesting en zorg blijven de grootste opgaven voor de politiek in onze gemeente. De PvdA wil hierin nadrukkelijk investeren. De gemeente Emmen als woon- en werkgebied is het waard om er in te investeren. De inwoners van de gemeente Emmen verdienen het om te wonen in een gemeente waar werk en ontwikkeling, veiligheid en woongenot, naoberschap en zorg voor elkaar goed ontwikkeld zijn.

Dorpen en wijken
Investeren in onze gemeente ten behoeve van onze inwoners betekent ook investeren in aantrekkelijke dorpen en mooie wijken. Er is veel geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van onze gemeente. Aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. Het centrum van Emmen heeft een metamorfose ondergaan met een nieuw theater en een fantastisch plein. Ook in de dorpen en wijken hebben we forse investeringen gedaan. De centra en de sportvoorzieningen liggen er goed bij. Allemaal werk waar we als PvdA trots op zijn. Natuurlijk is dit werk nooit af. Ook hier blijft het noodzakelijk om met name op het gebied van huisvesting fors te investeren. Levensloopbestendig, energieneutraal, duurzaam en verbetering zijn daarin de kernbegrippen.

“Een uitgestoken hand, samenwerken waar mogelijk en op basis van argumenten onderbouwen waarom we wat doen.”

De gemeente Emmen is ook een gemeenschap van mensen die met elkaar samenleven. Dat doen we in onze gemeente op een gemoedelijke wijze. De gebeurtenissen in de wereld gaan ook aan onze gemeente niet ongemerkt voorbij en hebben ook hun weerslag op onze inwoners. Globalisering, terrorisme, immigratie; het raakt ook het leven van onze inwoners. Het maakt dat vertrouwde patronen wegvallen, dat een gedachte toekomst niet meer vanzelfsprekend is.

 

In die context wil de PvdA in de gemeente Emmen ook investeren in de samenhang tussen de inwoners van onze gemeente, in hoe we met elkaar samenleven. Dat doen we door elkaar aan te spreken op houding en gedrag, door naast elkaar te gaan staan en niet tegenover elkaar, door elkaar de hand te reiken in plaats van elkaar de rug toe te keren. Wel zullen we zo nu en dan over verschillen heen moeten stappen en respect moeten tonen voor elkaars grondbeginselen. Als we niet alleen kijken naar verschillen, maar vooral naar hetgeen ons bindt, dan worden de kansen zichtbaar. Zo zal de PvdA zich ook opstellen in de gemeenteraad: een uitgestoken hand, samenwerken waar mogelijk en op basis van argumenten onderbouwen waarom we wat doen.

De PvdA staat daarbij voor een aantal heldere uitgangspunten:

  • Bestaanszekerheid als kernwaarde;
  • Gelijke kansen voor iedereen;
  • De overheid houdt rekening met mogelijkheden en omstandigheden van zowel mensen
    die zichzelf goed kunnen redden als van mensen die dat (tijdelijk) minder goed kunnen.
  • Regelgeving wordt voor iedereen duidelijk en helder verwoord.

 

Dit zijn de highlights waar we op willen richten. Natuurlijk is er meer. Lees daarvoor ons Verkiezingsprogramma PvdA Emmen 2018-2022