Door Raymond Wanders op 3 november 2015

Begroting 2016 Eerste termijn

Voorzitter,

Marty McFly, u weet wel die van Back to the future, zei 30 jaar geleden op 21 oktober 2015: “If you put your mind to it, you can accomplish anything. Ik had natuurlijk namens de Partij van de Arbeid ook Nelson Mandela aan kunnen halen. Hij zei: “It always seems impossible, untill it is done” oftewel “Het lijkt altijd onmogelijk totdat het wordt verwezenlijkt.”

Welnu voorzitter, 2016 is aanstaande. Een bijzonder jaar voor de gemeente Emmen. Een jaar waarin de grootste Atalanta-projecten hun voltooiing kennen. Een metamorfose die zijn weerga niet kent en die op vele enthousiaste reacties kan rekenen. Ook van hen die eerst niet geloofden in deze sprong in de toekomst een aantal jaren geleden.

Atalanta is natuurlijk opgezet om onze gemeente een economische stimulans te geven. Veel mensen verdienen een boterham tijdens de realisatie en de eerste vacatures voor Wildlands zijn recentelijk gepubliceerd. De PvdA roept nogmaals op verder te bouwen aan het economisch huis op de fundamenten van de centrumvernieuwing.

Voorzitter, Vierkant voor Werk is voor de PvdA een belangrijk punt in de strijd tegen inactiviteit. Nu de eerste resultaten met het bevorderen van uitstroom uit de bijstand bemoedigend zijn, is het zaak volop te blijven inzetten op werk en dus op Vierkant voor Werk. We willen de sectoren waar we traditioneel goed in zijn stimuleren en ondersteunen. De combinatie van de biobased economy en de maakindustrie als basis voor de circulaire economie gaat volgens ons Emmen geen windeieren leggen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de werkzaamheden van de commissie Vollebregt straks ten volle kunnen uitnutten.

Werk voorop is het devies dus. Wat de PvdA betreft kan dat op meer beleidsterreinen een structurele oplossing brengen. Bijvoorbeeld in de WMO. We zien daar nog te vaak dat het oplossen van een zorgvraag leidend is. Dat is natuurlijk ook zo bij een aanzienlijk deel van de cliënten, maar lang niet bij iedereen. Er zijn ook velen waar we via een voorziening vanuit de WMO een belemmering om de arbeidsmarkt te kunnen betreden kunnen wegnemen. Zou het daarom niet goed zijn als dat werk of participatie een vertrekpunt wordt?

Voorzitter, de PvdA neemt dus een voorschot op de discussie over bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp die we als raad straks gaan voeren. De PvdA ziet voor zich dat we, samen met inwoners en sociale partners zoals bijvoorbeeld werknemersvertegenwoordigers en het toekomstige leerwerkbedrijf, echt werk gaan maken van de uitvoering in eigen dorp of wijk. De schaal van gebiedsgericht werken verkleinen. Gericht op een houdbare sociale voorziening en behoud van werkgelegenheid. Dat heeft volgens ons vele voordelen, zoals bijvoorbeeld het versterken van de sociale structuur.

Dat dat iets betekent voor de organisatie zijn we ons bewust. Maar zoals het college zelf ook schrijft, we willen naar overheidsparticipatie. Dan moet je als organisatie daar ook naar toe bewegen. En dan is de schaal van gebiedsgericht werken zoals we die nu kennen volgens de PvdA niet de juiste.

Dat brengt mij ook bij onze inbreng tijdens de behandeling van de kadernota voorzitter. Ook toen heeft de PvdA betoogd zaken dichterbij de inwoners te regelen. En dat bijvoorbeeld via de burgerbegroting meer vorm te geven. Natuurlijk hebben ook wij in tussenliggende tijd niet stil gezeten en zijn ook zelf de boer opgegaan. In gesprekken met eop’s en Sedna is het ons helder geworden dat er nog een wereld te winnen is. Bijvoorbeeld als het gaat bij het meer in positie brengen van wijk of dorp bij welzijnswerk. Onze waarneming is dat veelal nog steeds vraag waar behoefte aan is, centraal, in dit huis dus, wordt ingevuld. Voor de PvdA aanleiding een motie, samen met Wakker Emmen en het CDA, in te dienen. We zien graag dat het college in ieder geval in één dorp en één wijk echt werk maakt van dorps- en wijkgericht werken met bijbehorende middelen. Wat de PvdA betreft nemen we desnoods een aspirine uit de grote pot die we hebben aangelegd onder de naam reserve sociaal domein.

Voorzitter, als PvdA zijn we natuurlijk erg nieuwsgierig naar de vorderingen rondom de blijverslening. Een motie van de PvdA om hierover bij de begroting een voorstel neer te leggen werd uiteindelijk door het college overgenomen. Voor de goede orde, de blijverslening is een lening voor mensen die bij banken vanwege bijvoorbeeld leeftijd geen hypothecaire lening meer krijgen voor het levensloopbestendig maken van het eigen huis.

Bij wonen horen we natuurlijk ook terug te komen op de discussie in juni over de woonvisie, de nieuwe woningwet en het Lokaal Akkoord. Onlangs ontvingen we een uitnodiging om bij de ondertekening van het nieuwe Lokaal Akkoord te zijn. Wij zijn erg nieuwsgierig wat daarin staat en hoe zich dat verhoudt tot een discussie met de raad over volkshuisvesting. Zeker in het licht van de nieuwe woningwet. Lefier gaf als reactie op een publicatie van de PvdA Emmen vorige maand aan dat men uitstekende afspraken met de gemeente had gemaakt. Iets wat ons wel verbaasde te meer omdat wij, en niet alleen wij, regelmatig in deze zaal en daarbuiten hebben aangegeven dat we de ontwikkelingen bij de corperatie op z’n zachtst gezegd ongunstig vinden voor onze regio.

In het verlengde daarvan voorzitter ook een opmerking over de omgevingswet. Deze komt in 2017 in zijn geheel in werking en de PvdA leest in de begroting weinig ruimte voor voorbereiding op deze wet. Kan het college de garantie geven dat Emmen tijdig klaar is voor de uitvoering?

Voorzitter, ik wil namens de PvdA op deze plaats wederom aandacht vragen voor de overdracht van de kleedaccommodaties buitensportverenigingen. Wij hebben de indruk dat daar op achtergrond hard aan gewerkt wordt, dat clubs welwillend zijn, maar dat er ook drempels zijn. Bijvoorbeeld de verschillen in de staat van onderhoud van de verschillende complexen. Dat zou verenigingen ten opzichte van elkaar in een vervelende concurrentiepositie kunnen brengen. We willen tegelijkertijd ook aan de verenigingen de erkenning geven voor de rol die ze in de sociale structuur van wijk of dorp vervullen. In onze ogen zou het daarom goed zijn als we de overdracht van de accommodaties, die achten we nog steeds nodig, kunnen faciliteren.

Voorzitter, zoekend naar een oplossing kwamen we uit bij het stimuleringsfonds dorpen en wijken. In juni is naar aanleiding van de inbreng van de VVD gesproken over het ingebrachte startkapitaal in 2015. Misschien komt de VVD er straks nog op terug, de PvdA in ieder geval nu. Wij dienen, samen met het CDA en Wakker Emmen, een amendement in waarbij we ook de kleedaccommodaties van de buitensportverenigingen binnen de kaders van het stimuleringsfonds dorpen en wijken brengen. Het nog niet benutte startkapitaal 20115 kan dan worden ingezet om een overdracht van de kleedaccommodaties tot stand te brengen.

Voorzitter, ik wil namens mijn fractie ook verbazing uitspreken over de invulling van de garantiebanen. Enerzijds verbazing omdat de gemeente schijnbaar nog niet is gestart met de invulling, maar ook omdat er in de begroting wordt gesproken over het wettelijk minimumloon en te behalen voordelen op bestaande vacatures. Voorzitter, de Partij van de Arbeid kan zich niet voorstellen dat we als gemeente niet het loon behorend bij de functie gaan betalen aan iemand die toevallig wat lastiger zijn of haar plek op de arbeidsmarkt kan veroveren. Ook voor andere, nieuwe banen zal toch ook gaan gelden, dat deze conform de functiewaardering worden betaald. Kan het college hier opheldering over geven?

Tenslotte terug naar de begroting voorzitter. De PvdA herkent een rustiger beeld in de begroting ten opzichte van voorgaande jaren. Er is ruimte gebleken binnen de Atalantabudgetten voor de afdekking van dé 17 miljoen Hoofdstraatlocatie en door de lage rentestand ook nog voor startmiddelen voor de herinrichting. Men kan concluderen dat van meet af aan het Atalantaproject goed is gemonitord en gebudgetteerd. De PvdA gaat ervan uit dat we dat tot het eind gaan volhouden.

Er wordt, conform de in juni dit jaar gebruikte beeldspraak, een grote pot aspirine aangelegd. Laten we zoals eerder betoogd vandaag ervoor zorgen dat we juist geen aspirine nodig hebben straks. Als dat betekent dat de reserve voor een deel moet worden ingezet om nieuw beleid vorm te geven, wat ons betreft prima. De kost gaat voor de baat uit.

Wel hebben we nog zorgen over de jeugdzorg. Kijkend naar de bestedingen en de budgetten komt bij ons de vraag boven: hebben we de totale vraag wel in beeld?

En als laatste voorzitter wil mijn fractie, maar niet nadat wij de organisatie en het college hebben bedankt voor de samenstelling van de begroting, de waardering uitspreken voor het invullen van de motie regiomarketing. Immers zoals ik reeds aan het begin namens de PvdA stelde volgend jaar is onze sprong in de toekomst uit 2008 voltooid. En die mag, sterker nog moet, aan de man gebracht worden. Opdat we met elkaar wonend in deze prachtige gemeente vol op gaan profiteren.

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders