Kandidatenlijst vastgesteld.

21 december 2017

De kandidaatstellingscommissie heeft op dinsdag 3 oktober, woensdag 4 oktober,

maandag 23 oktober en dinsdag 24 oktober 2017 de gesprekken gevoerd met de

kandidaat raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen, welke zullen worden

gehouden op 21 maart 2018.

 

Uw bestuur heeft aan de kandidaatstellingscommissie naast de profielschets een

aantal uitgangspunten meegegeven om deze te betrekken bij het te voeren overleg

met de kandidaat raadsladen. Ook hetgeen in de ledenvergadering naar voren werd

gebracht is onderwerp van gesprek geweest. Verder zijn de huidige positie van onze

partij en de noodzakelijke veranderingen voor vernieuwing stringent naar voren

gebracht. Tot slot werd een hoge prioriteit gegeven aan spreiding in onze gemeente.

 

Op de algemene ledenvergadering van 19 december jongstleden is de lijst vastgesteld.