Door Paul van der Sluis op 30 mei 2014

Leden stemmen in met principeakkoord

Op maandagavond 26 mei jongstleden was het dan zover. Geheel in de traditie van de Partij van de Arbeid was het aan de leden om aan te geven of zij in zouden stemmen met deelname van de gemeenteraadsfractie aan het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. Na intensieve en lange onderhandelingen, dus zeker niet over een nacht ijs, tussen onze fractie met Wakker Emmen en het CDA lag er een principe akkoord. Ondanks het slechte weer, de regen kwam bij tijd en wijle met bakken uit de lucht soms vergezeld van onweer en harde wind, kwamen er zo’n 60 leden naar cultureel centrum “De Marke” in Angelslo. Bij binnenkomst kregen alle leden 1 stembriefje om op het beslissende moment voor of tegen het besluit te stemmen dat de PvdA met het behaalde resultaat zou deelnemen aan het nieuwe College. Helaas moest aftredend bestuursvoorzitter Jaap Gernaat wegens ziekte verstek laten gaan. Daardoor moest kandidaat-voorzitter voor het afdelingsbestuur, bestuurslid Sandor Soetevent, noodgedwongen zijn vuurdoop, keurig, ondergaan als voorzitter tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering. Na de gebruikelijke openingshandelingen gaf hij het woord aan fractievoorzitter Raymond Wanders, tevens samen met wethouder Bouke Arends de onderhandelingsdelegatie.

Raymond legde in twee termijnen uit hoe de (in)formatieperiode was gelopen Verder hoe het akkoord tot stand was gekomen en er werd op de inhoud ingegaan. De leden mochten in twee termijnen steeds daarop reageren. Raymond gaf aan dat het bestuursakkoord wat er lag heel veel herkenbaars uit het PvdA verkiezingsprogramma bevatte. Hieronder begrepen een onverkort voortzetten van het al lopende project Centrumvernieuwing Emmen (CVE). Hieronder begrepen zijn o.a. het nieuwe dierenpark, het mensenpark op de bestaande centrumlocatie en het centrumplein. Verder is er expliciet opgenomen dat het minimabeleid hoe dan ook wordt voortgezet, naast aandacht voor werkgelegenheid en beschut werken. In links die op deze website is het hele bestuursakkoord “aanpakken en doen” te lezen en dat er veel meer overgenomen is uit ons programma. Hiernaast is er extra aandacht voor investeren in dorpen en wijken naast veel meer.

Uit de zaal kwamen zowel positieve als kritische geluiden. Aan beide kanten werd bevlogen betoogd, waarbij vaak duidelijk werd dat er voor velen meerdere kanten aan hun standpunt zaten. Zowel voors als tegens, waarop Raymond Wanders in ging. Bij bijna iedereen werd erkend dat er veel van het PvdA beleid in het akkoord naar voren kwam. Tevens dat de beoogde wethouder Bouke Arends een sterke portefeuille met veel PvdA waarden toebedeeld kreeg, waaronder economie, werkgelegenheid (met participatie en beschut werken) en sport. De meeste kritiek richtte zich op deelname met een partij als Wakker Emmen, die flink te keer is gegaan tegen de PvdA (-ers) in een deel van de afgelopen jaren. Raymond legde uit dat het akkoord op inhoud in veel kortere tijd beklonken had kunnen worden. Dat er echter veel tijd is ingeruimd om oud zeer bespreekbaar te maken en hoe er met wederzijds vertrouwen samen in een coalitie kan worden gewerkt, alvorens inhoudelijk verder te gaan. De informatie ging na een aanloop ook in een uiterst goede sfeer tussen de partijen.

De fractie kon dan ook met een gerust gevoel het akkoord aan de leden voorleggen, het afdelingsbestuur was tijdens het hele proces van informeren e.d. nauw betrokken en gaf ook een positief advies. Bij stemverklaringen vooraf werd door leden aangegeven dat er een spagaat was tussen wat bereikt was en verantwoordelijkheid nemen. Juist ook voor die burgers waar de PvdA extra voor op komt. Afgewogen tegen deelname met een partij waar gevoeligheden over bestaan. De stemming was met ongeveer 90 % (!) voor, zeer duidelijk, waarbij op het geluid van de tegenstemmers (6) zeker acht wordt geslagen. Zoals het hoort in een partij waar de ledendemocratie hoog in het partijvaandel staat. Daarna volgden de felicitaties en was na 3 uur vergaderen en instemming met deelname aan het nieuwe College de ALV afgelopen. Tot de volgende (gewone) ALV, die is, let op, op dinsdag 17 juni, nadere informatie volgt.

Paul van der Sluis

Paul van der Sluis

Ik ben Paul van der Sluis (1962, Zweden) en ben momenteel secretaris en plaatsvervangend congresafgevaardigde van de afdeling Emmen PvdA. Verder ben ik universitair jurist (mr.) en HBO bestuurskundige. In mijn studies en stages lag de nadruk op ruimtelijke ordening en milieurecht, naast het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht. Tevens heb ik ervaring als kwaliteitsmanager

Meer over Paul van der Sluis