Door op 16 maart 2016

Meer ruimte voor zeggenschap van de bewoners

Met deze titel is het resultaat samen te vatten van de inbreng van de fractie van de PvdA bij de bespreking van de beleidsnota Samen Verder. Deze nota is opgesteld om de raad een aantal kaders te laten stellen voor de inkoop van diensten in het kader van het zogenaamde sociale domein. Dan gaat het om zorg en ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en om de inkoop van jeugdzorg. In totaal hebben we het over ruim 100 miljoen euro voor de gemeente Emmen, waarvan zo’n 30 miljoen voor jeugdzorg.

Namens de fractie bracht Ton Sleeking wat kritische geluiden naar voren: een nota met veel mooie en ongetwijfeld gemeende woorden over kleinschaligheid, terwijl het feitelijke beeld anders lijkt te zijn. Emmen wordt verdeeld in zes gebieden waar één hoofdaannemer het totale pakket aan zorg en ondersteuning moet gaan leveren (de jeugdzorg heeft voorlopig nog een apart traject met zes andere gemeenten in Drenthe). Dat roept de vraag op of kleinere organisaties de ruimte krijgen, of er wel inbreng kan zijn van bv. bewonersorganisaties of coöperaties die op de schaal van dorp of wijk willen opereren. Voor de fractie van de PvdA is dit een wezenlijk punt om in de zorg aan de basis tot échte veranderingen en verbeteringen te komen. Een herhaling van faillissementen zoals bij TSN moet worden voorkomen, en groot organiseren kan leiden tot dezelfde fouten. Wethouder Bos zegde toe dat die ruimte er zal zijn, en dat daar in de aanbesteding nauwlettend op zal worden toegezien. Tevens zegden hij en zijn collega Wilms toe dat aparte budgetten aan Emmerhout en Nieuw Dordrecht ter beschikking zullen worden gesteld met ingang van 1 juli dit jaar als de raad die gedachte in de kadernota onderschrijft. Dat kan niet anders want de raad heeft daar in een unanieme motie zelf om gevraagd.

Wethouder Bos onderschreef ook de opvatting van de fractie van de PvdA over de schoonmaakondersteuning: dat is ondersteuning, en géén zorgverlening. Schoonmaken, zo zei Ton Sleeking, is een zwaar en ondergewaardeerd vak, maar als we het als onderdeel van de zorg gaan beschouwen, gaan we dezelfde kant op als wat in de jaren 2008-2012 tot grote financiële tekorten bij gemeenten heeft geleid. Schoonmaak is schoonmaak en behoort te worden betaald volgens een eigen cao. Het is laaggeschoold werk, en juist in de WMO geeft het ons een geweldige kans om mensen die tot nu toe werden buitengesloten op de arbeidsmarkt aan zinvol werk te helpen. Dan hebben we het over de mensen die niet meer onder de WSW kunnen vallen, mensen van Buurtsupport, leerlingen van de Praktijkschool, mensen die via participatiebanen weer op de arbeidsmarkt kunnen komen. Zij zijn degenen die jarenlang zijn verdrongen, het wordt dus tijd ze een eerlijke kans te geven, aldus onze partijgenoot.

Het was de bedoeling van het college langjarige verbintenissen aan te gaan met de partijen die de aanbesteding “winnen”. De vele onduidelijkheden die er nu nog zijn, zoals de vraag hoe het met de budgetten verder gaat, of er échte veranderingen zullen komen, hoe partijen met bewoners gaan samenwerken enz. brachten een deel van de raad, waaronder onze fractie, ertoe om na te denken over de periode waarvoor je moet gunnen. Het is wellicht beter dat voor een kortere periode te doen, rekening houdend met de investeringen die zorginstellingen moeten doen. Samen Verder is goed, samen met bewoners en professionele organisaties, maar dan wel met heldere kaders en niet in een situatie waarin de risico’s bijna geheel bij de gemeente lijken te liggen.

Wordt vervolgd in de raad van 31 maart.