Door op 16 juni 2013

Oproep kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2014

De PvdA Emmen is op zoek naar goede kandidaten voor het raadslidmaatschap. Deze partijgenoten moeten in de volgende raadsperiode (2014-2018) het sociaaldemocratische geluid vertolken. Want ook de komende jaren staat de PvdA voor een eerlijke verdeling. Van de beschikbare middelen, maar ook van de gevolgen van de crisis. Bijvoorbeeld door banen en stageplekken te creëren en zoveel mogelijk mensen in de stad aan het werk te helpen en te houden. Door mensen te activeren en kansen te bieden om op wat voor manier dan ook een bijdrage te leveren aan een sterke en sociale samenleving.

Partijgenoten die een bijdrage willen leveren aan deze missie, worden opgeroepen om zich vanaf 1 juni kandidaat te stellen als raadslid voor de verkiezingen van volgend jaar maart. Kandideren kan tot 2 september as. Hieronder krijg je een verdere uitleg over de wijze van solliciteren.

Kandidaat-raadsleden

Het afdelingsbestuur nodigt je van harte uit je kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doe je door uiterlijk maandag 2 september 13.00 uur aan te melden bij de kandidaatstellingscommissie. Stuur een CV en motivatiebrief mee. Optioneel is om een ondersteuningsverklaring of referenties bij te voegen. Sollicitaties, inclusief de genoemde documenten, kun je per mail versturen naar paulvdsluis@hotmail.com (bij voorkeur) of emmen@pvda.nl of per post aan de secretaris van de afdeling Emmen;

Paul van der Sluis
De Haar 30
7823 CS Emmen

Partijgenoten die hebben gesolliciteerd krijgen per email een ontvangstbevestiging. Het afdelingsbestuur stuurt kandidaten een interne bereidverklaring en een erecode toe. Uiterlijk op 9 september moeten deze getekend geretourneerd zijn.

De kandidaatstellingcommissie bestaat uit Gezienus Evenhuis(voorzitter), Bep IJsselstijn (secretaris), Ineke Hoogland-Foppen, Albert Huizing en Henry de Roo. De kandidaatstellingscommissie start op 2 september met haar selectie en de gesprekken. De commissie zal de kandidaten zo snel mogelijk informeren op welke wijze zij ingaat op de sollicitatie. De gesprekken met de kandidaten worden gevoerd in de periode van september tot november. Daarna wordt de ontwerpkandidatenlijst ingeleverd bij het afdelingsbestuur en door het bestuur vastgesteld. Vervolgens wordt de ontwerpkandidatenlijst toegestuurd aan de leden. In december wordt de ontwerpkandidatenlijst voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en uiteindelijk vastgesteld.

Documenten

Tijdens de ALV van 26 februari 2013 zijn het draaiboek en de profielschets voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsmede de opdracht voor de kandidaatstellingscommissie en de programmacommissie vastgesteld. Deze stukken zijn gepubliceerd in de Rooie Draod van februari en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de secretaris van de afdeling. De profielschets van een kandidaat-gemeenteraadslid vind je ook onder deze aankondiging.

Het bestuur hoopt in december een goede kandidatenlijst voor te kunnen leggen aan de ledenvergadering en nodigt ook jou uit om je te kandideren als gemeenteraadslid. Naast een oproep aan de leden zal het bestuur ook anderen proberen te interesseren voor het raadslidmaatschap. Hiertoe wordt op 22 juni as. een bijeenkomst georganiseerd. Vanzelfsprekend zijn geïnteresseerde leden ook van harte welkom. Nadere informatie kunt u binnenkort vinden in de huis-aan-huisbladen. Bovendien sturen we u binnenkort hierover nog een reminder.

Namens het bestuur,

Jaap Gernaat
voorzitter

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Profiel PvdA-raadslid

 • Je bent sociaaldemocraat
 • Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden
 • Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA)
 • Je bent volksvertegenwoordiger
 • Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren
 • Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen
 • Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus
 • Je hebt politiek inzicht
 • Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie
 • Je bent partijlid
 • Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma
 • Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten
 • Je kent de weg binnen de partij
 • Je hebt een netwerk
 • Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen
 • Je bent beschikbaar
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 1 zittingsperiode van vier jaar; 
 • Het raadswerk kost gemiddeld 15-20 uur per week. Die tijd kun je makkelijk flexibel inzetten
 • Je bent regelmatig beschikbaar voor campagneactiviteiten
 • Je bent regelmatig aanwezig bij partijbijeenkomsten, ledenvergaderingen en politieke cafés.
 • Je bent bereid om je competenties te vergroten en/of te versterken door middel van cursussen en leergangen.

Profiel PvdA-fractie

Fracties zijn idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus een mengeling van mannen en vrouwen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, mensen met verschillende opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc. Voor het goed functioneren van een fractie zijn ook  verschillende kwaliteiten nodig. Een fractie kent bij voorkeur een mix van generalisten, specialisten en volksvertegenwoordigers. Binnen een PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. In een goed functionerend team wordt elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte voor kritiek en wordt er nauw samengewerkt. Fractiewerk is teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden voelen met het werk van de ander en bereid zijn om, waar nodig, steun te bieden.

Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie naar regionale, provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten onderhouden met landelijke en regionale onderdelen van de partij.

Competenties

Raadsleden:

 • hebben een volksvertegenwoordigende rol
 • stellen kaders voor beleid
 • en hebben een controlerende taak .

Voor een raadslid zijn de volgende competenties belangrijk:

bevlogenheid, doorzettingsvermogen, politieke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, onafhankelijkheid, integriteit en vermogen tot samenwerken.

De lijsttrekker

De lijsttrekker is de persoon die door de kandidaatstellingscommissie wordt voorgedragen op plaats 1 van de kandidatenlijst en door de algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd op die plek.

Van de lijsttrekker wordt verwacht dat hij of zij:

 • op uitstekende, duidelijke wijze de standpunten van onze partij kan presenteren;
 • de eigen achterban en de kiezers weet te inspireren hun stem op de PvdA uit te brengen;
 • op heldere, overtuigende wijze een debat kan voeren;
 • zich een aansprekend leider toont en tot een goede samenwerking kan inspireren;
 • bereid is de fractie te leiden en tot een goed werkend team te smeden;
 • een eventuele wethoudersfunctie, afhankelijk van de verkiezingsuitslagen en de Collegevorming, niet uit de weg zal gaan;
 • het verkiezingsprogramma van de PvdA -Emmen onderschrijft en als uitgangspunt neemt.