Raad positief kritisch over jaarrekening 2021

17 juni 2022

De Commissie Bestuur, Middelen en Economie besprak op donderdag 16 juni de jaarstukken van de gemeente. Onder de streep blijft er 17 miljoen euro over als resultaat. De PvdA is positief over het gevoerde beleid, maar plaatste ook enkele kritische opmerkingen over de jaarrekening.

Zo valt al een aantal jaren op dat de accountant een beperking rapporteert op de rechtmatigheid met betrekking tot de aanbestedingen. Dat is ook dit jaar het geval. Vrijwel alle fracties riepen het college op om hier nu echt eens structureel werk van te maken om dit te verbeteren.

De fracties waren eveneens unaniem over hun oordeel met betrekking tot de dienstverlening richting de inwoners. Vooral de telefonische dienstverlening laat te wensen over. De wethouder gaf aan dat dit vooral werd veroorzaakt door personeelskrapte, gecombineerd met een flinke toename van het aantal telefoontjes tijdens de Coronaperiode.

De PvdA heeft haar zorgen geuit over juist dat gebrek aan capaciteit. Het positieve resultaat wordt goeddeels verklaard door projecten die vanwege capaciteitsgebrek niet tot uitvoering zijn gebracht en door incidentele meevallers. Toch is de fractie positief over het gevoerde beleid: ,,Als we kijken naar de ontwikkelingen in werkgelegenheid, economie en het onderwijs, dan zien we echt mooie dingen gebeuren in Emmen. De trend van jarenlange krimp is gebroken en er is zelfs sprake van groei. We zien de goede dingen gebeuren in het sociaal domein met preventie en vroegsignalering,” aldus raadslid Jeroen Mulder.

De fractie vindt het belangrijk om nu de blik naar voren te richten, zeker ook gezien de uitdagingen die onze gemeente en haar inwoners nog te wachten staan.

Gemeenschappelijke regelingen

Tijdens de commissievergadering werden ook de verslagen van de gemeenschappelijke regelingen besproken. Hier vroeg raadslid Arno de Vries vooral aandacht voor het opmerkelijke, structurele ziekteverzuim bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). ,,Langdurig ziekteverzuim kan leiden tot onderbezetting en gezien de huidige arbeidsmarkt is vervanging niet snel te realiseren. En we moeten hier toch ook aangeven dat een hoog ziekteverzuim tot extra kosten leidt.”

De Vries stelde een onderzoek voor om de oorzaken van het verzuim nader te onderzoeken. Dit is inmiddels in werking gezet, verzekerde wethouder Schrik.