Door op 29 juni 2016

Structuurvisie Windenergie Emmen vastgesteld

Gisteren, 28 juni 2016, heeft de gemeenteraad van Emmen in een extra raadsvergadering de Structuurvisie Windenergie vastgesteld. Hiermee komt een eind aan een proces dat ongeveer 1,5 jaar heeft geduurd. De locaties Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) zijn aangewezen als ontwikkellocaties. Bij een vermogen van 3 MW komt dit neer op 32 windmolens.

Nadat in 2014 de provincie de opgave voor Emmen had verhoogd van 60 MW naar 95,5 MW, is de inzet van de raadsfractie geweest om de regie in dit proces in handen van de gemeente Emmen te houden. Alleen dan is het nl. mogelijk om voor de inwoners het best mogelijke scenario vast te stellen.

Na vaststelling van het regieplan waarin de zoekgebieden zijn aangewezen, is er een lang proces geweest van onderzoeken, bewonersbijeenkomsten en discussies in de Raad. Om het aantal gehinderden zoveel mogelijk te beperken is een afstand tot woongebieden vastgesteld van 1100m en tot individuele woningen van 500 m. Hinder door geluid of slagschaduw zal doordoor minder zijn. De wettelijk afstanden liggen immers lager dan deze afstanden.

Het college heeft in de structuurvisie een hoogtebeperking voor as- en tiphoogte van resp. 100 en 149. Er kon in de oorspronkelijke versie alleen van worden afgeweken als het nominale vermogen zou worden verhoogd. Daarmee kan de opgave van in een gebied worden gerealiseerd met minder turbines.

De PvdA fractie vindt het van belang dat omwonenden tijdens de ontwikkelfase alle ruimte krijgen om samen met de initiatiefnemers te komen tot een optimale inpassing van de turbines in hun gebied en het daarbij behorende vermogen en rendement. Hogere molens met een nominaal vermogen hebben wellicht een hoger rendement en daardoor kan de bijdrage aan het gebiedsfonds op dat moment mogelijk hoger uitpakken. De fractie heeft, samen met de coalitiepartijen WE en CDA een wijzigingsvoorstel voor dit onderdeel ingediend wat uiteindelijk door een meerderheid is aangenomen.

In hetzelfde wijzigingsvoorstel is de Pottendijk als opvanglocatie voor plaatsingsproblemen geschrapt. Wij willen inwoners van de gebieden niet langer in onzekerheid laten over de omvang van de opgave die daar gerealiseerd gaat worden. De wethouder heeft herhaaldelijk aangegeven dat de opgave binnen de aangewezen gebieden haalbaar is. Dat heeft de fractie ervan overtuigd dat verdeling van een eventuele restopgave niet nodig is.

Het geven van duidelijkheid nu is ook de reden geweest waarom de fractie voorstellen vanuit de oppositie om het initiatief van Sunoil op het Emmtec terrein nog toe te voegen als ontwikkellocatie, niet te steunen. Het Emmtec terrein was niet aangewezen als zoekgebied. De verschillende onderzoeken, zoals een Milieueffectenrapportage (MER) zijn voor dit gebied niet uitgevoerd. De uitkomst van deze onderzoeken is ongewis. Dit zou inwoners in de andere gebieden nog langere in onzekerheid laten over hoeveel windmolens er uiteindelijk in hun gebied zouden komen.

Omwonenden kunnen in het gebiedsproces professionele ondersteuning/advisering inhuren. Dit is geregeld in de gedragscode. Alhoewel de fractie ervan uit gaat dat het college hier ruimhartig mee omgaat, heeft zij een amendement op dit onderdeel om € 150.000 beschikbaar te stellen, gesteund. Hiermee wordt een gelijkwaardig speelveld gecreëerd voor omwonenden in de onderhandelingen.