Door Trijntje Hummel op 22 januari 2016

Structuurvisie Zonneakkers

In de laatste Raadsvergadering van 2015 is de Structuurvisie Zonneakkers vastgesteld. Wat zijn Zonneakkers. Wie wel eens over de A31 in Duitsland naar het Noorden rijdt heeft ze vast wel eens gezien, zonnepanelen op grondgebonden panelen. Met de vaststelling van deze structuurvisie biedt de gemeente Emmen initiatiefnemers ruimte om ca. 200 ha. aan zonneakkers te ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft in 2012 de ambitie uitgesproken en in de Energienota vastgelegd om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat houdt in dat het energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Het aanleggen van zonneakkers kan een belangrijke bijdrage leveren om deze ambitie te halen. Met de huidige stand der techniek kan hiermee ca 15% van het energieverbruik duurzaam worden opgewekt, vooropgesteld dat er ook daadwerkelijk 200 ha zal worden ontwikkeld

De fractie vindt de aanleg van zonneakkkers een goede ontwikkeling. Wel heeft zij zowel in de commissievergadering als in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor een aantal zaken.

De structuurvisie wijst de gebieden aan waar zonneakkers ontwikkeld kunnen worden. Dit zijn met name de bedrijventerreinen en het tuinbouwgebied. Daarnaast biedt het, middels een pilot, dorpen en wijken de mogelijkheid in het buitengebied een zonneakker te ontwikkelen mits de opgewekte energie beschikbaar komt voor de inwoners van betrokken dorp of wijk. Verder is aanleg van een zonneakker in het buitengebied alleen mogelijk in de gebieden waar daadwerkelijk windenergie zal worden ontwikkeld. Dit om het instellen van een Smart Grid mogelijk te maken. Het buitengebied is en blijft verder bestemd voor o.a. onze voedselproductie.

Naast het aanleggen van zonneakkers kan verduurzaming op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zo is het van belang dat huishoudens en bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen, dienen woningcorporaties er voor te zorgen dat hun woningvoorraad energiezuinig wordt, en kan het aanbrengen van zonnepanelen op daken van gebouwen en woningen nog meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Om dit te realiseren is een aantal jaren geleden onder andere het Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid ingesteld. De fractie heeft gevraagd naar een evaluatie van dit fonds

De fractie heeft verder gevraagd om een evaluatie van de Energienota. Eind vorig jaar is immers op de Klimaattop in Parijs een nieuw Klimaatakkoord vastgesteld. Dit akkoord zal gevolgen hebben voor onze nationale energiedoelstellingen. Dat betekent dat de afspraken die we in 2012 hebben vastgesteld tegen het licht moeten houden. Naast de aanleg van Zonneakkers, zonnepanelen en energiebesparende maatregelen ontkomen we er niet aan om windenergie te ontwikkelen. De Emmense opgave bedraagt 95,5 MW. De structuurvisie die dit mogelijk moet maken zal voor de zomer van dit jaar in de raad worden vastgesteld.

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel, 49 jaar, getrouwd en woonachtig in Het Schip in Klazienaveen. Vanaf 2011 was ik Statenlid in Drenthe namens de PvdA. Daar heb ik me bezig gehouden met het thema regionale economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De reden dat ik de overstap maak naar de gemeenteraad ligt vooral in het feit dat het sociale domein

Meer over Trijntje Hummel