Verkiezingen GR 2022-2026

Samen werken aan de toekomst.

De PvdA is trots op gemeente Emmen. We zijn fier op wat we inmiddels hebben bereikt in onze gemeente, maar we zijn nog lang niet klaar. Het werk in een veelzijdige gemeente als Emmen is eigenlijk nooit af. Er zullen altijd nieuwe uitdagingen zijn, maar beslist ook nieuwe kansen. De PvdA in gemeente Emmen voegt daar ambitie aan toe. Met dit programma werken we samen aan de toekomst. De toekomst van gemeente Emmen.

Onze ambitie is kort samengevat een gemeente waar het goed wonen en werken is, waar een ieder zich prettig voelt, graag wil zijn en voldoende mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Hoe we dat willen doen?

 1. Iedereen een eerlijke kans op een goed bestaan.

Gelijke kansen voor iedereen oftewel simpelweg de plek van je wieg mag niet je toekomst bepalen. Nog te vaak zien we dat kansen op een goede woning, goed onderwijs, het aantal gezonde jaren of een baan met een goed inkomen nog te veel verschillen. Juist het wegnemen van die verschillen zijn, is de basis voor een goed bestaan voor iedereen.  Dat betekent onder meer regelingen voor volwassenen en hun kinderen die in armoede opgroeien, dat er een goed aanbod voor onderwijs is, dat we blijven werken aan een goede economie en werkgelegenheid en dat we als PvdA willen strijden voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

 1. Een gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn.

Emmen vormen we samen en dat betekent iets voor de  de manier waarop we met elkaar omgaan.. Wij staan voor een gemeente waar mensen gelijkwaardig zijn en zichzelf kunnen zijn. De PvdA staat niet toe dat er mensen in onze samenleving worden buitengesloten. Iedereen doet mee. We treden op tegen (institutioneel) racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie. Dat maakt Emmen van ons samen!

 1. Een goede betaalbare woning voor iedereen.

Iedereen moet een kwalitatief goede en betaalbare woning kunnen huren of kopen in onze gemeente. Samen met de corporaties zorgen we voor een passend aanbod huurwoningen acceptabele woonlasten en voorkomen we dat woningen door een onbedoelde doelgroep bewoond worden (scheefwonen). Woningen zijn bedoeld om te bewonen en niet om mee te beleggen. Dus wat ons betreft woon je zelf in de woning die je koopt. We willen ook meer kavels om zelf je woning te kunnen bouwen.

 1. De dokter dichtbij voor iedereen.

Wij willen voldoende huisartsen. Daarom gaan wij een actieve rol spelen om meer huisartsen naar de gemeente  te halen. We willen daarbij ook zorgen voor een goede verdeling over de gemeente. Natuurlijk mag u er ook op rekenen dat we ons daarnaast blijven inzetten voor een volwaardig ziekenhuis in Emmen. Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven.

 1. Jeugd die gezond opgroeit

Gezondheid is belangrijk in het meedoen in de samenleving. Dat begint al bij de jongste inwoners. Wij vinden dat kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Gezond eten, naar de tandarts, sporten en cultuur zijn een voorwaarde voor gezond opgroeien. Wij willen dat kinderen dus de goede voorbeelden zien als he gaat om gezond leven.

Helaas gaat het met sommige kinderen niet goed. We willen daarom inzetten op ondersteuning voor de kinderen en ouders en als het nodig is ondersteuning via jeugdzorg.  Ze hebben goede ondersteuning nodig via jeugdzorg. Deze organisaties moeten meer samenwerken en altijd in het belang van het kind. Dat moeten organisaties samen doen en altijd in het belang van het kind.

Ten slotte willen we alcohol en drugsgebruik  onder jongeren terugdringen. Alcohol, roken, lachgas en drugs horen niet bij gezond opgroeien.

 1. Goede, snelle ondersteuning bij geldzaken.

Wie de financiële zaken op orde heeft, ervaart rust. Niet iedereen weet automatisch alle antwoorden op  de vragen over geldzaken. Daarom willen we het net geopende geldloket verder uitrollen in de gemeente. Digitaal, fysiek, telefonisch, op het werk of thuis aan tafel. De toegang tot budgettraining, advies schuldhulp is snel en simpel bereikbaar voor iedereen die vragen heeft over geld.

 1. Extra aandacht voor ouderen met financiële zorgen.

Ouderen met alleen een AOW-uitkering hebben vaak veel moeite om alle eindjes aan elkaar te knopen. Het is geen vetpot zogezegd. Ze melden zich ook lang niet altijd bij de organisaties die hen kan ondersteunen. Ook gebruiken ze lang niet altijd de regelingen die voor hen openstaan. Daarom willen samen met de Sociale Verzekeringsbank speciale plannen maken om armoede onder ouderen tegen te gaan.

 1. Minimaal 1000 nieuwe banen voor onze inwoners.

Werk is nog altijd de beste manier om een zeker bestaan op te bouwen. De PvdA maakt er werk van. Wij willen minimaal duizend nieuwe banen in de gemeente. Samen met ondernemers en onderwijs zoeken we naar nieuwe bedrijven en maken we Emmen aantrekkelijk als vestigingsplaats.

Voor onze jongeren van de praktijkschool en het speciaal onderwijs, die meer praktisch aan de slag moeten, willen we een baangarantie.

 1. Basisbanen die helpen Emmen schoon en heel te houden.

Voor sommige inwoners is een betaalde baan bijna niet haalbaar of niet snel haalbaar. Toch verrichten ze vaak waardevolle activiteiten die ons als samenleving echt wat waard moeten zijn. Ook blijft er nu soms nog waardevol werk liggen, buurthulpen, conciërges, huismeesters.  Laten we werk waarderen om de bijdrage aan de samenleving, ook als de markt er niet voor wil betalen. Vanuit het principe dat bij werk loon hoort, geven wij deze inwoners liever een baan. Loon voor uitkering zogezegd maar belangrijker nog de waardering van de samenleving. Dat is de keuze dat iedereen ertoe doet.

 1. Zo veel mogelijk inkoop bij lokale ondernemers.

Als je banen wilt scheppen in de gemeente, moeten bedrijven in Emmen werk hebben. Daarom stimuleren we inkoop bij die lokale bedrijven, waar en zoveel mogelijk. Dat betekent concreet dat we diensten en producten zoveel mogelijk bij onze eigen ondernemers kopen. Dat is bovendien vaak duurzamer omdat er minder transport noodzakelijk is. We stimuleren daarom ook duurzaam ondernemen.

 1. Sport en cultuur voor iedereen.

Concreet: er moeten mogelijkheden zijn voor topsport en voor breedtesport, zoals bijvoorbeeld Handbal. Daarom willen we de topsporthal, maar ook voldoende voorzieningen voor alle jeugd- en amateursporters. Hetzelfde geldt voor cultuur: we willen de topproducties in ons Atlas Theater, maar we investeren ook in de kleinere zalen en musea.

O ja, we gaan er natuurlijk niet over maar wat zou het mooi zijn als FC Emmen weer de stap omhoog kan maken. Mocht het zo ver komen, zijn we ook bereid in gesprek te gaan of en hoe een nieuw onderkomen haalbaar is.

 1. Kansengelijkheid in het onderwijs.

Iedereen heeft recht zijn of haar talent te ontwikkelen. Dat begint met goed onderwijs.  Het Wij willen verder investeren in het onderwijs in Emmen.  We willen we bij onderwijs prestatie-afspraken maken met schoolbesturen.

Bij kansengelijkheid in het onderwijs hoort ook de gelijke kans op huiswerkbegeleiding als dat even nodig is. De portemonnee thuis mag niet bepalen welk diploma haalbaar is.  .

 1. Beroepsonderwijs dat mensen aan Emmen bindt.

Nog te vaak verlaten jongeren de regio om elders te studeren. Of ze terugkeren is maar de vraag. Wij willen minimaal de andere keuze mogelijk maken.

Daar hoort wat de Partij van de Arbeid ook een moderne onderwijscampus bij waar het Drenthe College en NHL Stenden intensief samenwerken. Dat maakt het beroepsonderwijs in Emmen uniek. De plannen zijn er voor het voormalige zwembadterrein, Wij willen  alles op alles zetten om dat plan te laten slagen.

 1. De regiocampus voor innovatie en talentontwikkeling.

De Rijksuniversiteit Groningen wil naar Emmen komen. Samen met het ondernemers, overheid en het beroepsonderwijs wordt er gewerkt aan de regiocampus. . De regiocampus levert een bijdrage aan werkgelegenheid van de toekomst. Zorg en technologie, de energietransitie, groene chemie of slimme industrie  is van belang voor de welvaart in onze de regio en voor een duurzamere en schonere wereld.

 1. Wegen die er goed bij liggen met betere verbindingen.

Slechte wegen of fietspaden met gaten zijn geen reclame voor de gemeente. Het moet er gewoon netjes uitzien. Bovendien zijn goede wegen nodig om de gemeente te kunnen bereiken. Als we het over bereikbaarheid hebben, praten we over meer dan wegen. We hebben dan ook zeker over goed openbaar vervoer. Het moet zowel via de weg als het spoor gemakkelijk zijn om in Emmen te komen. Via de Nedersaksenlijn bijvoorbeeld of de busverbindingen naar buurgemeenten, ook in Duitsland.

Stem sociaal, kies PvdA

Meer weten? Lees dan ons Verkiezingsprogramma 2022-2026

Ook te beluisteren via Spotify: PvdA Emmen | Podcast op Spotify

of YouTube: Samen werken aan de toekomst (GR2022) – YouTube